Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper’: SA mcs Kick&Rush, dont le siège est établi à Rue Saint Sébastien numéro 8 Braine L'Alleud 1420 - België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0457855935.

'Koper': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, zowel B2C als B2B, die met Verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Verkoper kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. 

2. Informatie en overeenkomsten

Verkoper besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Verkoper en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid.  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Verkoper in haar bevestiging via email conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Verkoper worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, geeft Verkoper Verkoper de betalingstermijn aan op de factuur. Indien deze daarop niet is aangegeven hanteert men een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Verkoper na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Verkoper, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het bedrag van de factuur - als schadevergoeding voor geleden schade - wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van €50 en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien is een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

5. Bestelling

Na aanvaarding van de bestelling kan de koper een «imprimatur – digitale versie» vragen. Dit is gratis. Het «imprimatur» of afgewerkte prototype wordt pro forma gefactureerd, betaald voor verzending, en de weerslag ervan op de uitvoeringstermijn van de opdracht wordt rechtstreeks op de factuur gepreciseerd. Kleine wijzigingen van kleur, aspect, positionering mogen in geen geval aanleiding geven tot een weigering van de bestelling.

Elke wijziging of annulering van de bestelling door de koper wordt alleen in overweging genomen als ze geschiedt voor de aanvang van de productie van de producten. Wanneer Verkoper de wijziging of annulering niet aanvaardt, kunnen de gestorte voorschotten alleen in marktwaarde teruggegeven worden.

Het aantal geleverde eenheden kan een verschil vertonen van +/- 5% ten opzichte van de bestelde hoeveelheid en de facturatie zal in die mate aangepast worden. 

6. Levering

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Verkoper doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Verkoper neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld.

Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan professionelen dient men rekening te houden met levertermijnen van enkele maanden. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Verkoper niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Verkoper daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via het e-mail adres aangegeven op de contactpagina. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

Let op: De goederen blijven het eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Hij behoudt zich het recht voor ze terug te nemen tot het saldo van de volledige prijs en de toebehoren vereffend zijn.

7. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Verkoper samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalen kan middels de (krediet)kaarten die Ogone ondersteunt. Bijvoorbeeld: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro, en anderen die duidelijk en ondubbelzinnig vermelding krijgen op de website. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Verkoper zal over een periode van drie (3) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. Verkoper meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Verkoper worden ingeroepen.

8. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.  Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vijf (5) dagen na levering (of binnen vijf (5) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Verkoper schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

9. Retourrecht

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen de koop zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan herroepen. Dit wordt ook het verzakings- of herroepingsrecht genoemd.

Let op: Bijna alle producten van Verkoper zijn op maat gemaakt of gepersonaliseerd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan diverse kledingsartikelen, accessoires, bureaumateriaal en gerelateerde welke op maat of op aanvraag werden samengesteld of gepersonaliseerd. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve indien Verkoper uitdrukkelijk en uitzonderlijk de kosten op voorhand aanvaardt. Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar Verkoper en een retour document aanvragen via e-mail. Elk teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugsturing naar de Koper.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Verkoper binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Verkoper betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor rekening en risico van de Koper.

10. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Verkoper geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper de Verkoper hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

De garantie is niet van toepassing in geval van gebrekkigheid in het door de klant geleverde materiaal.

Bijvoorbeeld: wazige afbeelding, afgeknipte afbeelding, orthografische fout of grammatica in de tekst, etc.

11. Overmacht

In geval van overmacht is Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 

12. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Verkoper. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Koper geeft de niet-exclusieve rechten aan de verkoper om de gevraagde producten te creëren.

Enkel de Koper is verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst, geupload of verzonden. Bovendien wordt elke klant geacht een kopie van bestanden en digitale foto's te hebben gemaakt voor de  gegevensoverdracht naar GMP. Verkoper kan op geen enkele manier het bestaan van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud contoleren.

Koper geeft aan GMP de formele toelating van zijn logos en foto’s van zijn producties te gebruiken om hun activiteit te promoveren op salons, meetings, presentatiefolders, Internet website en e-mails. Indien Koper zich hiertegen wenst te verzetten moet men tijdig contact opnemen met Verkoper om dit overeen te komen.

De afbeeldingen getroffen door auteursrecht van Visupedia worden auteursrechtelijk beschermd. De koper heeft niet het recht om deze te kopiëren of om deze beelden te verspreiden.

13. Verwerking persoonsgegevens

De door Koper gegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de website van Verkoper. Ze zullen worden bewaard door de verkoper voor een periode van twee jaar om te voldoen aan de garantie met betrekking tot een product.

14. Interpretatie van de Algemene Voorwaarden

Indien er verschillen zijn tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden, dan zal de Franse versie worden toegepast.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Verkoper, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken te Namen.

© 2011 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

   This webshop has been made with the support of mcs Kick & Rush - Branded Merchandise Solutions